Oficiální vyjádření majitele Kahanu

Verze pro tisk |

Přetiskujeme prohlášení Raymonda Borowczaka, majitele budovy Kahanu, ze dne 15. 10. 2013.

Je obecně známou pravdou, že první dojem můžete udělat jen jednou, je všeobecně známé a i já se s tím v zásadě ztotožňuji. Dnes, po posledních zkušenostech, bych k tomu však ještě připojil: „… ale pospěšte si, nežli jej za Vás udělají druzí.“

V tomto duchu bych chtěl uvést nastalou situaci, která vznikla kolem objektu Kahan, do kterého se měli údajně nastěhovat „nepřizpůsobiví“ a tomu měl předcházet nucený odchod stávajících obyvatel domova seniorů, který zde provozuje nájemce o. p. s. Pampeliška.

A jak je to doopravdy?
Zastávám názor, že podobné neshody, které nyní panují mezi vlastníkem objektu a stávajícím nájemcem, se nemají řešit na veřejnosti. Podobných konfliktů jsou kolem nás tisíce a vyřešit si je mají ti, kterých se to týká. To ovšem neznamená, že mám potřebu něco skrývat nebo že by veřejnost neměla právo na pro ni podstatné informace. Přes pokusy některých médií řešit záležitost na veřejnosti a udělat z ní senzaci, jsem
dosud zastával názor, že pokud je vůle chtít hledat společné řešení, mělo by být toto řešení sjednáno pouze vedoucími zástupci obou stran a teprve poté by mělo být případně prezentováno veřejnosti, pokud to pro ni poté bude ještě vůbec zajímavé.

Zřejmě úplně opačný pohled na celou záležitost má však ředitelka (statutární orgán) o. p. s. Pampeliška, p. Brichová, která v této souvislosti přes média mimo jiné o mně šíří nepravdy a účelově zkresluje některá fakta.

Vzhledem k těmto průběžně šířeným nepravdivým informacím jsem se rozhodl prostřednictvím portálu Hroší kůže vydat toto necenzurované prohlášení. Věřím, že se toto cestou podaří uvést alespoň některé šířené dezinformace na pravou míru.

1. Od samého začátku byly mé záměry s objektem zcela transparentní a vůči obyvatelům objektu, resp. vůči o. p. s. Pampeliška, tedy i ředitelce uvedené organizace p. Brichové, jasně deklarované v tom smyslu, že objekt bude i nadále využíván ke stávajícímu účelu, tj. poskytování služeb pro seniory. Jednání se měla týkat pouze podmínek, za kterých zde bude nebo může o. p .s. dále poskytovat své služby. Vedení o. p. s. Pampeliška jsem písemně navrhl tři varianty možností užívání objektu. Odpovědí bylo jen strohé odmítnutí návrhu. K jednání o podmínkách užívání objektu ani nedošlo poté, co se vedení o. p. s. rozhodlo, že si bude diktovat vlastní nájemní podmínky a poté, co následně jistě pouhou shodou náhod vznikla kauza „Stěhování Romů“. Tuto pomluvu jsem musel vysvětlovat představitelům vedení města a věřím, že dnes všichni tuší, že se do objektu nikdo nevhodný (nechci se nijak dotýkat Romů – označení etnika bylo shora užito pouze s ohledem na pojmenování kauzy veřejností) stěhovat nebude. Bylo by zajímavé vědět, kdo zakládal petice či diskusní fóra a kdo měl zájem na šíření těchto dezinformací.
2. Po formálním převzetí objektu jsem zcela samozřejmě respektoval přání vedení o. p. s. nijak nezasahovat do jejich vnitřního procesu v tom smyslu, že informace směrem k zaměstnancům, případně klientům o. p. s. v souvislosti se změnou vlastníka bude dle potřeby sdělovat pouze vedení o. p. s. Poté, co se na mě však poslední dobou převážně anonymně obracejí m.j. také někteří zaměstnanci o. p. s. a ptají se, jaké jsou mé skutečné záměry, je zřejmé, že je jejich vedení v lepším případě neinformuje vůbec, v tom horším je dezinformuje ve stejném duchu, který je prezentován v médiích. Ostatně významné limity při poskytování informací p.Brichovou jsou zřejmé i z jejího dopisu, kde výslovně uvádí, že podle ní zaměstnanci a klienti „více informací nepotřebují“. Nerozumím tomutomacešskému přístupu a takovému jednání. Alespoň chápu, proč se na mě někteří dívají skrze prsty a nijak se za to na ně nezlobím.
3. Nájemní smlouva – dle sdělení ředitelky o. p. s. Pampeliška prezentovaného v médiích (Deník.cz/09.10.13) se o. p. s. řídí původní nájemní smlouvou, která údajně nebyla předchozím majitelem vypovězena. Skutečnost je taková, že objekt nový vlastník v květnu 2013 přebíral s vypovězenou nájemní smlouvou, která byla v průběhu r. 2012 předchozím majitelem opakovaně vypovězena především a mimo jiné z důvodu neplnění základních povinností nájemce z nájemního poměru a neoprávněných stavebních zásahů do předmětu nájmu. Přehled výpovědí s naprosto opodstatněnými důvody pro vypovězení smlouvy je k dispozici a je snadno doložitelný. Poté, kdy i přes sliby nápravy přístupu nájemce, které měly za následek prodlužování nájemního poměru, musel bývalý vlastník podat v prosinci 2012 u soudu žalobu o vyklizení objektu. Jen díky vlekoucímu se sporu (z důvodů na straně soudu) o. p. s. PAMPELIŠKA ještě v době prodeje objektu mně objekt užívala. Nikoli však jako nájemce, ale jako faktický uživatel (tzv. bez právního důvodu). Bez ohledu na skutečnost, že nejméně od počátku roku 2013 je PAMPELIŠKA o. p. s. v objektu protiprávně, není pravdou ani tvrzení, že by uvedená organizace respektovala podmínky sjednané v předchozí nájemní smlouvě. K základním podmínkám nájmu totiž patří placení nájemného. PAMPELIŠKA o. p. s. po několik měsíců za užívání objektu, který jí slouží jako podstatná podmínka pro její podnikání, neplatí NIC. Nejde o jediné porušení závazků nájemce vymezených ve zmíněné nájemní smlouvě.
4. Další mediálně prezentovanou dezinformací, kterou veřejnosti předložilo vedení o. p. s., ačkoliv velmi dobře ví, jak se věci mají ve skutečnosti, je omezení služeb o. p. s. novým vlastníkem zabráním části prostor, které údajně o. p. s. používala. Tento fakt byl také údajně důvodem k tomu, že si o. p. s. dle vlastního uvážení ponížila nájemné. Stejně jako v předchozích případech jsou fakta podstatně odlišná od PAMPELIŠKA o. p. s. veřejně prezentovaných informací. Při přebírání objektu (květen 2013) bylo zjištěno a následně zdokumentováno, že 3. NP obytné části objektu se celé nachází v pokročilém stadiu poměrně zásadní rekonstrukce s částečnou změnou dispozic, ve fázi hrubé stavby. Tuto rekonstrukci iniciovalo nebo řídilo vedení o. p. s. Pampeliška. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto úpravy nebyly odsouhlaseny předchozím vlastníkem, ani legalizovány v příslušném správním řízení, jako nový vlastník objektu jsem pochopitelně požadoval po vedení o. p. s. příslušnou dokumentaci a příslušná povolení (především stavební). Tato jsem doposud neobdržel. Jako vlastník jsem m.j. odpovědný za veškeré úpravy, které se v objektu provádí, případně za jakékoliv následky, které v této souvislosti mohou vzniknout. Abych jakékoliv další škodě předešel, musel jsem (logicky) tyto prostory uzavřít, protože jinak vedení PAMPELIŠKA o. p. s. nezaručilo, že by k dalším protiprávním zásahům do mého majetku a k dalšímu porušování předpisů nedocházelo. Pampeliška o. p. s. v těchto prostorách nikdy služby svým klientům neposkytovala (a s ohledem na stav prostor po zásazích PAMPELIŠKA o. p. s. ani nemohla) a rozsah jejich stávajících služeb to tedy nemohlo žádným způsobem omezit. Celá věc se dá opět snadno doložit, nemluvě o tom, že zaměstnanci o. p. s., kteří v objektu pracují, vědí přesně, jak se věci mají.

I přes shora uvedené jsem se snažil postupovat korektně. Svá stanoviska, popř. informace jsem předával pouze ředitelce o. p. s. PAMPELIŠKA a snažil jsem se věřit, že se i z její strany dočkám seriózního přístupu (ač informace od předchozího vlastníka takový optimismus nepotvrzovaly).

Co bude dál?
Jak jsem již zmínil, objekt bude dále využíván ke stávajícímu účelu. Českolipsko, jak potvrzují i výstupy z komunitních plánů rozvoje sociálních služeb (SPRSS), má jednak převis žádostí o umístění v DS a jednak se zde v průběhu příštích let demograficky očekává poměrně značný nárůst obyvatel v postproduktivním věku. Objekt tak může v dlouhodobé perspektivě sloužit ke stávajícímu účelu a být seniorům skutečným domovem nezávisle na tom, jak se bude jmenovat poskytovatel, který zde bude služby pro seniory nabízet. Objekt je navíc dobře dostupný a pro obyvatele neznamená žádné sociální vyloučení. Nabízí se zde několik možností, jak záležitost uchopit a směrovat, a je to pouze o přístupu vlastníka a subjektu, který zde tyto služby chce poskytovat.

Stávající poskytovatel služeb o. p. s. Pampeliška by si vzhledem ke svým mediálním vyjádřením, která na jedné straně hovoří o stěhování z objektu a na druhé straně diskreditují vlastníka objektu jako někoho, s kým (údajně) chce vyjednávat o nájemní smlouvě, napřed měla ujasnit, co vlastně chce. Přitom bych rád rozdělil o. p. s. Pampeliška na tu část, kterou tvoří klienti a zaměstnanci, kteří dle mého názoru odvádějí svědomitě svou práci, a na tu část o. p. s. Pampeliška, kterou tvoří její vedení reprezentované ředitelkou p. Brichovou. Pouze s touto částí o. p. s. Pampeliška mám (zřejmě nejen pouze já) názorové rozdíly. To ale neznamená, že bychom nemohli vyjednávat o nájemní smlouvě a tento fakt jsem sdělil jak vedení města, tak vedení o. p. s. Předpokladem pro jednání ovšem je, že o. p. s. zveřejní své budoucí záměry, což bezpochyby uvítají i její klienti a zaměstnanci, přestane veřejně rozšiřovat nepravdivé informace a dále se postaví čelem ke skutečnosti, že ačkoliv jí průběžně plynou příjmy z plateb klientů, příspěvků na péči a další, neplatí nyní již dlouhodobě žádné nájemné za objekt, ve kterém své služby poskytuje a který jí tyto příjmy generuje (aniž by patrně své zaměstnance a klienty vyrozuměla o tom, že vědomě dlouhodobě neplní podmínky pro to, aby v objektu bylo možné zůstat a aby bylo možné férově jednat s vlastníkem objektu). Z dopisů vedení o. p. s. je zřejmé, že zaměstnanci a klienti jsou chápáni jako jakési rukojmí při vyjednávání s vlastníkem. Opakovaně je tvrzeno, že požadavek vlastníka na placení nájemného, popř. plnění povinností nájemce, by mohly připravit zaměstnance o práci a klienty o odbornou péči o. p. s.PAMPELIŠKA (aniž by však bylo zohledněno, že je to nerespektování práv k cizímu majetku a neplacení úhrady za užívání cizího majetku, co zaměstnance i klienty může poškodit).

Vlastníkovi objektu vyplývá ze zákona povinnost řádného hospodáře. Jako takový je povinen prověřit, zdali jsou záměry případného nájemce dostatečně seriózní, a zvážit, nakolik je užívání majetku jinou osobou (případným nájemcem) rentabilní. Vysvětlovat situaci sdělením, jak je mi opakovaně prezentováno: „poskytujeme služby pro sociálně potřebné občany“ má sice svou váhu, po určité době začne působit jako klišé a dlouhodobě tím není možné vysvětlovat jednání, která jsou v rozporu s dohodami, smlouvou nebo právními předpisy. Nemluvě o faktu, že úmysl brát si stávající obyvatele objektu jako rukojmí zde začíná být více než zřejmý.

Nájemní podmínky, za kterých může o. p. s. dále působit v objektu a poskytovat své služby, jí byly představeny. Tyto vycházejí v zásadě z předchozí nájemní smlouvy, monitoringu situace v oblasti a jsou dostatečně férové. Dle veřejně dostupných informací o hospodaření subjektu si je o. p. s. Pampeliška také může bez jakýchkoliv omezení dovolit. Příjmy od klientů a další příspěvky, kterými se vedení PAMPELIŠKA o. p. s. ohání, jsou takové, že by placení přiměřeného nájemného za prostory, v nichž se tito klienti nacházejí, bez jakýchkoli potíží umožňovaly. Pokud by se tyto informace snad neměly zakládat na pravdě (rozpor mezi povinně zveřejněnými údaji a skutečným stavem věci by však nesvědčil o ničem dobrém), jsem připraven i na toto téma vést jednání. V takovém případě ale musí o. p. s. svá tvrzení doložit údaji, které prokážou její hospodárné užívání prostředků, které jí poskytují její klienti a státní nebo městské instituce, případně sponzoři.

Vzhledem k plánovaným úpravám objektu, který postupně projde vnitřní i vnější rekonstrukcí, bude podstatná část těchto získaných prostředků dlouhodobě reinvestována zpět do objektu tak, aby se zde jeho obyvatelé mohli skutečně cítit jako doma. První práce na objektu již probíhají. Pro tento účel se plánuje kromě vlastních investic dle možností využít i prostředky z Evropských fondů, případně vhodnou formu státní podpory. Je zřejmé, že nic z toho nebude hotové zítra, že to je kus práce a běh na dlouhou trať. Zároveň je to však příležitost s vysokou společenskou přidanou hodnotou, která si zaslouží být dotažena do konce.

Závěrem bych chtěl sdělit, že pouze pro zaměstnance, klienty, jejich příbuzné, případně zástupce klientů o. p. s.PAMPELIŠKA umístěných v objektu zřizuji telefonickou informační linku, na které je možné v případě potřeby kontaktovat zástupce vlastníka objektu a získat ověřené informace. Tato informační linka není určena pro média. Linka bude v provozu vždy v pondělí 14-17 a ve středu 10-13 hod na telefonu +420 607 859 156. Rovněž je možné navázat kontakt na pro tento účel zřízené emailové adrese ds.kahan.cl@gmail.com.

Nešlo mi a ani nyní mi nejde o to, abych PAMPELIŠKA o. p. s., popř. jejímu vedení, jejím zaměstnancům či jejím klientům jakkoliv škodil. Považuji však za nutné – zejména s ohledem na chování vedení o. p. s. – uvést informace o situaci objektu na pravou míru. Nezastírám, že přístup vedení o. p. s. byl a je pro mne zklamáním. Jsem však, jak shora uvádím, ochoten jednat o řešení. Především v zájmu zachování práce pro zaměstnance o. p. s. a stabilního prostředí pro klienty o. p. s., kteří podle mne za problémy nemohou, ač mohou být prvními, kdo může důsledky nedobrého stavu pocítit.

V dalším záleží na vedení o. p. s., jak se k situaci postaví.

 

Náhledové foto: Pampeliška 

Nahoru

Komentáře

Re: Oficiální vyjádření majitele Kahanu

Tak to teda nevím, komu fandit. A kam se zašila ta iniciativa, co brojila proti stěhování stovek cikánů do Lípy?

Nahoru