Česká Lípa se angažuje v integraci cizinců (glosa)

Verze pro tisk |

Integrace cizinců do majoritní společnosti patří mezi nejsložitější sociálně ekonomické výzvy současné doby. Prvním a zásadním krokem tohoto dlouhodobého procesu je práce s dětmi a mládeží s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Česká Lípa není jediným městem, které se s touto problematikou více či méně úspěšně potýká. V téže situaci jsou například východočeské Pardubice.
 
Je dobře, že i Česká Lípa, po krátkém váhání jak celou složitou problematiku uchopit, využila šance na získání grantu v rámci dotačního titulu Ministerstva vnitra. Po úvodním jednání pracovní skupiny následovaly práce na dílčích částech projektu zapojených subjektů – mateřských škol: Bří Čapků a Špičáku, základních škol: Slovanka, Dr. M. Tyrše, Lada a Špičáku a Českolipské univerzity třetího věku. Město se logicky ujalo role koordinační a předkladatelské. Připravené „kamínky mozaiky“ sestavilo, přizpůsobilo zadání grantu a následně ještě předem konzultovalo na MV. 

Hlavními pilíři projektu jsou: práce s dětmi a žáky s OMJ – výuka českého jazyka a kulturně společenských reálií, volnočasové aktivity; vzdělávání pedagogů v oblasti metodiky výuky cizinců; společné kulturní a sportovní aktivity a nezbytná komunikace a informovanost.

Protože to jsou hlavně „školské aktivity“ je jeho slabinou nesoulad mezi rokem kalendářním (leden – prosinec) a školním (září – červen). Plánované aktivity projektu jsou totiž rozpočtovány pouze na kalendářní rok 2020. Z hlediska potřeby dlouhodobosti a kontinuity aktivit je třeba chápat tento projekt jako pilotní. Po jeho realizaci a vyhodnocení je zásadní, aby mohl pokračovat i v letech příštích. Časově omezená, jednorázová aktivita může pouze nastartovat koncepční řešení, které potřebuje pro úspěšné zvládnutí delší časový horizont.

Budeme jistě rádi, když žádost uspěje a připravené aktivity se budou postupně realizovat. Z pohledu školské praxe je tento projekt nutno chápat jako velkou výzvu pro všechny zúčastněné subjekty. Přes všechna předpokládaná úskalí je důležité, aby projekt jako celek měl úspěch a integrace cizinců proběhla co nejlépe. V opačném případě se v krátkém horizontu může naše město potýkat s problémy mnohem závažnějšími a mnohem hůře řešitelnými. 

Libor Šmejda, ředitel ZŠ Česká Lípa 28. října (Špičák)

Článek o projektu najdete ZDE
 

Nahoru