Integrace cizinců – jednání na MŠMT

Verze pro tisk |

Integrace cizinců do majoritní společnosti patří mezi nejsložitější sociálně ekonomické výzvy současné doby. Prvním a zásadním krokem tohoto dlouhodobého procesu je práce s rodinami, s dětmi i mládeží s odlišným mateřským jazykem, kteří do naší vlasti přicházejí společně na etapy.

Pro náš školský systém, do kterého děti a žáci vstupují, jsou typické dlouhodobá setrvačnost a jistá nepružnost. Integrace nových žáků však přináší požadavky na rychlé změny, pružnou reakci a kreativitu. To se týká mateřských a základních škol. Na ministerstvu školství pak je zajištění všech podpůrných prostředků pro integraci, zejména dostatku financí a nutné změny legislativy.

Proto se v úterý 25. února 2020 na ministerstvu školství konala pracovní schůzka s panem ministrem Robertem Plagou. Ta byla věnována byla problematice výuky českého jazyky pro žáky - cizince. Setkání zprostředkoval pan senátor Jiří Vosecký, který se ho také účastnil. Dále byli přítomni - paní Alexandra Rybářová, ředitelka MŠ Sever v České Lípě za „mateřinky“, pan Tomáš Vlček, zastupitel města Česká Lípa a předseda školského výboru, základní školy zastupoval Libor Šmejda, ředitel ZŠ Česká Lípa 28. října (Špičák). Za ministerstvo byl přítomen pan Jaroslav Faltýn, ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání. 

Během více než hodinového jednání podali přítomní ředitelé škol panu ministrovi informaci "z terénu", o složitosti práce se žáky - cizinci a problémy na které při práci s nimi naráží. Pan ministr Plaga přítomné seznámil s připravovanými změnami právních norem i financování, které by měly napomoci tento složitý problém posunou kupředu.

Účastníci schůzky se také shodli, že problematika integrace cizinců se netýká jen škol (školství), ale je multidisciplinární. Na počátku jsou pracovní víza pro dělníky z cizích zemí, což je v gesci ministerstvo obchodu a průmyslu, které pro pracovní agentury zadává poptávku. Následují povolení k dočasnému pobytu od cizinecké policie, což je v gesci ministerstva vnitra. Třetím článkem v řetězci je pak pracovní pobyt cizinců i jejich rodin. S tím je spojena potřebná integrace do většinové společnosti, vzdělávání dospělých a předškolní i školní docházka jejich dětí.
Ministerstvo školství, slovy pana ministra Plagy, deklarovalo svou připravenost provést potřebné změny právních norem (školského zákona a navazujících vyhlášek) a upravit pravidla i finančně posílit dotaci na vzdělávání cizinců pro školy, do nichž cizinci – žáci docházejí.

Je zjevné, že bez úzké meziresortní spolupráce těchto tří uvedených ministerstev, nemá integrace cizinců u nás prováděná „ad hoc“, bez souvislostí, šanci na úspěch. Náš stát by si měl (co nejrychleji) stanovit jasné priority v oblasti zaměstnávání cizinců a jejich postupné integrace do majoritní společnosti. Bez pracovních sil ze zahradničí se naše otevřená ekonomika neobejde, ale pobyt cizinců u nás se nedá zúžit jen na výkon práce pro průmyslové podniky a neřešení návazné problematiky zatěžující města a obce se zvýšenou koncentrací cizinců. Na místě je také připomenout firmám – zaměstnavatelům cizinců, jejich společenskou odpovědnost a (nejen morální) povinnost se na integraci podílet, včetně zapojení do pracovních skupin na různých úrovních a také finančním podílem na tomto úsilí. 

Pokud si tedy úspěšnou integraci cizinců představíme jako dílky puzzle, nebudou-li tyto na sebe navazovat, či bude-li nějaký chybět, nemá integrace šanci na úspěch. Neproběhne-li tato integrace úspěšně, může se v krátkém horizontu naše město, a nejen ono, potýkat s problémy mnohem závažnějšími a hůře řešitelnými.

Libor Šmejda, ředitel ZŠ Česká Lípa 28. října (Špičák)
 

alt
Nahoru